Arbetsansökan

Personlig information
Vi använder skype för utbildning och i kommunikation med coacher
Urvalsfrågor m.m.

Föreställ dig att du mottager följande meddelanden. Hur skulle du svara?

Det är ditt ansvar att läsa igenom avtalet.

FRILANSKONTRAKT

§1 Uppgift

(1) Frilansaren kommer att arbeta för företaget som operatör på webbaserade plattformar. Hans/hennes uppgift är därmed att föreställa potentiella kunder, och för att på så vis hålla igång en kontinuerlig användning av respektive plattform.

(2) Operatören måste följa lagarna i landet där plattformarna är baserad i när han/hon svarar på meddelandena.

§2 Allmänt kontraktgenomförande

(1) Frilansaren försäkrar att han/hon har tillgång till en dator och utrustad med relevant programvara för internetåtkomst. Arbetet kommer att utföras online via plattformen som tillhandahålls av tjänsteoperatören. För att skicka och ta emot meddelanden är det därför nödvändigt att ha en aktuell anslutning till Internet. Frilansaren står för samtliga Internet-relaterade kostnader. Frilansaren har ingen rätt att få sådana kostnader återbetalade av företaget.

(2) Den oberoende Frilansaren är medveten om att han/hon kommer att utföra uppdrag som oberoende uppdragstagare, Företaget åtar sig endast att levererar uppdrag från var och en av de olika tjänsteleverantörerna, till Frilansaren. Denna kan när som helst välja att avbryta sitt arbete åt företaget. Företaget ansvarar inte på vilket sätt Frilansaren uppfyller sitt uppdrag, detta gäller i synnerhet, men inte uteslutande, för meddelanden och dess innehåll. Frilansaren är ensam ansvarig för de meddelanden som han/hon komponerar. Företaget har inget inflytande över det sistnämnda och tar inget ansvar för dem.

(3) Frilansaren väljer arbetsplats på egen hand.

(4) Frilansaren organiserar sin arbetstid med plikttrogen diskretion, det finns inga övre begränsningar eller villkor satta av företaget, efter Frilansaren har gjort minst 200 meddelanden per vecka. Undantaget om frilansaren har tilldelats en tjänstgöringslista, är arbetstiden bindande. Frilansaren informerar eventuella hinder till företaget om han/hon inte kan utföra sina åtaganden.

(5) Frilansaren har ingen rätt att erhålla tjänster från företaget som han/hon kan utföra. Därför är företaget inte skyldigt att betala Frilansaren ersättning för tjänster som inte erbjudits till honom/henne.

(6) Frilansaren har ingen skyldighet att ta emot order från företaget under den tid han/hon är inaktiverad från sitt/sina uppdrag.

(6.1) Frilansaren har inte några rättigheter att ge order till personal på företaget.

(7) För alla underentreprenörskontrakt respektive engagemang hos tredje part måste frilansaren erhålla samtycke av företaget, som ej kan avslås utan godtagbar grund.

§3 Betalning / Fakturering / Skatter

(1) Frilansaren får betalt i enlighet med gällande betalningsrutiner vid den aktuella tidpunkten för företaget.

(1.1) Frilansaren är själv skyldig till att betala in skatt och eventuella andra avgifter som är intjänade för gällande skatteår.

(2) Utbetalningar sker veckovis, dvs. nästföljande vecka för intjänande period. Utbetalningsspecifikation skickas till Frilansaren i början av utbetalningsveckan.

(3) Frilansaren är skyldig att tillhandahålla sin egen hälso- och pensionsförsäkring.

§4 Sekretess / Exklusivitet

(1) Frilansaren är bunden till tystnadsplikt gällande alla konfidentiella frågor och processer som han/hon får kännedom om under sitt uppdrag hos Företaget. Till dessa frågor avser särskilt framtida utvecklingsprojekt, kundregister, kundinformation andra informationsbärare som innehåller företagshemligheter i företaget, den tekniska verksamhetens flöde liksom all information om operatörstjänster och affärsstrategier.

(2) Informationsbärare i enlighet med (1) gäller särskilt den interna webbplatsen/plattformen för företaget och dess data på denna webbplats. Utbildningsdokument och andra dokument, alla ansökningar om prestanda eller stöd av avtalsuppgiften enligt § 1 i detta kontrakt, som tillförs Frilansaren eller som han/hon observerar oavsett informationskanal i tal och skrift inom företaget och innehållande information.

(3) Inom ramen för arbetsuppgifter som rör § 1 i detta kontrakt arbetar frilansaren uteslutande för företaget. Det exklusiva avtalet kommer att fortsätta att vara i kraft i sex månader efter uppsägningen av avtalet.

§5 Förbud mot konkurrens

(1) Frilansaren är skyldig att avstå från att vara med i uppbyggnaden eller driften av liknande verksamhet på ett direkt eller indirekt sätt, av en löptid på 3 år från avslutat kontrakt.

(2) Varje brott mot denna klausul kommer att resultera i ett avtalsvite på 50 000 SEK (femtio tusen kronor) samt skyldigheten att kompensera alla skador/förluster för företaget.

§6 Diverse bestämmelser

(1) Ändringar, tillägg och tillfälliga bestämmelser kräver skriftlig form för att träda i kraft. Detta krävs även för Frilansaren själv.

(2) Anses en bestämmelse i detta avtal vara ogiltigt eller bli ogiltigt i framtiden, samt eventuella ”kryphål” upptäcks i kontraktet, kommer giltigheten av resterande kontrakt förbli opåverkat. För att ersätta den ogiltiga bestämmelsen eller att stänga kryphål, så långt som är tillåtet enligt lag, skall en lämplig bestämmelse införas som bäst motsvarar förordningen avtalsparterna avsett vid avtalets skrivande.