SEKRETESSAVTAL


Genom att registrera dig för ett jobb på Jobba-hemifran.com, ingår du ett avtal med:

SKY HIGH SOLUTIONS LTD , ett privat företag med begränsat ansvar som organiseras enligt lagarna i Bulgarien och med företagsadress på APT. 7, FL. 4, STEFAN VERKOVICH STREET, PLOVDIV 4000, BULGARIA hos den bulgariska handelskammaren under nummer 204681509 (“Sky High”)

som frilansare (“Frilansare”).

Kallas även gemensamt för: “Part” och/eller “ Parter”’,

MED HÄNSYN TILL:

SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT:

I anslutning till tjänsterna ska, Sky High (“Leverantören ”) tillhandahålla konfidentiell information (enligt nedanstående definition) till Frilansaren (“Mottagaren”). I detta sammanhang är parterna eniga om följande.

(1) “Konfidentiell information” innefattar (i) förekomsten av och innehållet i detta avtal och förekomsten av och innehållet i möten eller annan kommunikation mellan leverantören och mottagaren om de kommersiella tjänsterna och (ii) all information oavsett typ som görs tillgänglig för mottagaren eller till kopplade personer (enligt definitionen nedan) inom ramen för de kommersiella tjänsterna, oavsett om detta sker muntligt eller skriftligt, på en disk eller elektroniskt eller på grundval av besök i affärslokaler och varje sätt som denna typ av information kan lagras eller sparas. Hänvisningar till detta avtal till “ Associerade personer” hänvisar till ett företag, person eller enhet som antingen direkt eller indirekt, oberoende eller i förening med andra, kontrollerar eller kontrolleras av det företaget. Hänvisningar till “Anslutna personer” i detta avtal är hänvisningar till ett företag, dess associerade personer, styrelseledamöter, anställda, finansiella och andra professionella rådgivare, agenter, banktjänstemän och konsulter för det företaget när helst detta avtal träder i kraft.

(2) Konfidentiell information omfattar inte information som (i) av någon anledning oavsett skäl är offentlig eller har offentliggjorts, annat än genom att mottagaren eller en närstående person inte har uppfyllt skyldigheterna i detta avtal, eller som (ii) tillhandahålls mottagaren av en annan person än leverantören eller deras rådgivare under förutsättning att den berörda personen inte förbjuds att avslöja denna information i enlighet med en avtalsenlig eller annan skyldighet gentemot leverantören eller annan part, eller som (iii) erhållits eller utvecklats oberoende av mottagaren utan att misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter inom ramen för detta avtal.

(3) Mottagaren ska (i) följa strikt konfidentialitet när det gäller konfidentiell information, (ii) se till att konfidentiell information skyddas noggrant, (iii) se till att konfidentiell information inte används för något annat syfte än i samband med de kommersiella tjänsterna, (iv) inte avslöja eller diskutera konfidentiell information till eller med någon annan än anslutna personer av samma och detta exklusivt i den utsträckning som krävs för transaktionen.

(4) Mottagaren ska till fullo informera varje person som fått tillgång till konfidentiell information om mottagarens skyldigheter enligt detta avtal och mottagaren ska se till att dessa personer uppfyller dessa skyldigheter som om de vore en part i detta avtal. Mottagaren har inte rätt att avslöja konfidentiell information till andra än anslutna personer till densamma, utom i de fall där ett på förhand skriftligt medgivande har erhållits från leverantören.

(5) Om mottagaren tvingas avslöja konfidentiell information i enlighet med lagstiftning eller förordningar, regler från en tillsynsmyndighet eller börs, eller ett beslut som fattats av en rättslig, administrativ eller tillsynsmyndighet, måste mottagaren (i den utsträckning som är lagligt tillåtet) (i) informera leverantören om de fullständiga omständigheterna för avslöjandet och den information som ska lämnas, (ii) inleda diskussioner med leverantören om möjliga åtgärder för att förhindra eller begränsa avslöjandet och vidta sådana åtgärder som av skäl önskas av samma, (iii) erhålla säkerhet från den enhet som önskar avslöjande med hänsyn till konfidentialitet, (iv) sträva efter att inte avslöja leverantörens identitet, och (v) komma överens om formuleringen av avslöjandet i förväg med leverantören, om avslöjandet sker i form av ett offentligt uttalande.

(6) Om mottagaren enligt lag inte har tillåtelse att informera leverantören i förväg innan konfidentiell information lämnas ut i enlighet med avsnitt 5 i detta avtal, ska mottagaren (i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag) informera leverantören omedelbart efter avslöjande av alla omständigheter med avseende på avslöjandet och den avslöjade informationen.

(7) På leverantörens begäran ska mottagaren (i) returnera alla original och kopierade dokument med konfidentiell information till leverantören eller förstöra dessa (annat än analyser, studier, sammanfattningar och annat material som härrör från konfidentiell information), (ii) förstöra alla original och kopierade dokument med analyser, studier, sammanfattningar och annat material som härrör från konfidentiell information, och (iii) permanent ta bort all konfidentiell information (där det är möjligt) från alla datorer, diskar eller annan utrustning där konfidentiell information har lagrats.

(8) Bestämmelserna i detta avtal gäller fullt ut under en obestämd tidsperiod.

(9) I händelse av att mottagaren bryter mot någon av sina skyldigheter enligt detta avtal ska denne omedelbart, utan krav på ytterligare åtgärder eller formaliteter, hållas ansvarig gentemot Leverantören med en omedelbar påföljd på SEK 250.000,- (två hundra femtio tusen svenska kronor) för varje sådan överträdelse, upp till högst SEK 1.000.000,- (en miljon svenska kronor) och för en periodisk betalning på SEK 20.000,- (tjugo tusen svenska kronor) för varje dag som överträdelsen fortgår, utan att Leverantören måste bevisa förlust eller skada och utan att det påverkar leverantörens rätt att kräva ytterligare skadestånd om det finns skäl att göra det.

(10) Detta avtal kan endast ändras skriftligen genom ömsesidigt samtycke.

(11) Om en bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller inte kan verkställas, ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för någon annan bestämmelse i detta avtal. Denna typ av ogiltig eller ej verkställbar bestämmelse ska ersättas eller anses ha ersatts av en bestämmelse som anses vara giltig och verkställbar och vars tolkning på bästa sätt kan jämföras med den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen.

(12) Detta avtal styrs av svensk lag och alla tvister i samband med detta avtal ska hanteras av behörig domstol i Stockholm.